top of page

Årsaker til stress

Til daglig bruker vi ordet ”stress” omtrent på samme måte som ”mas” og ”jag”. De færreste har vondt av å ha litt mye å gjøre fra tid til annen, eller å bli stilt krav til. Når forventninger og krav er tilpasset den enkeltes muligheter, vil de fleste oppleve det som stimulerende å bli utfordret.


Her retter vi oppmerksomheten mot situasjoner som kan føre til stress, det vil si situasjoner hvor arbeidstakeren opplever at kravene som stilles er større enn mulighetene for å håndtere dem. Det kan være mange ulike forhold som påvirker arbeidstakeren, og som etter lengre tid kan medføre skadelig stress.

Tenk gjennom om dere har situasjoner hvor høyt tempo opptrer samtidig med:

  • stadige endringer i arbeidet som gjør jobben lite forutsigbar

  • at flere ulike oppgaver må håndteres på samme tid

  • konsentrasjonsarbeid som utføres i hektiske og støyende omgivelser

  • at arbeidstakere opplever at kompetansen ikke strekker til i forhold til oppgavene

  • forventninger om å være kontinuerlig tilgjengelig, også utenfor arbeidstiden

 

Noen jobber har høyere stressfaktor enn andre, og arbeidstakere er forskjellige. Noen mestrer stress bedre enn andre. Men stress må vi regne med. For å hindre at stress kan bli skadelig, kreves oppmerksomhet mot de årsakene på jobben som vi kan gjøre noe med.

Krysspress og private forhold
For mange har arbeidet tendenser til å være grenseløst. Det slutter ikke når arbeidstiden er over, men følger arbeidstakeren gjennom mobiltelefon, på e-post osv. inn i den fritiden hvor familie, venner og andre forpliktelser også krever oppmerksomhet. Å befinne seg midt i slike kryssende forventninger, kan oppleves som en stressende belastning.

I det modern

e samfunnet, både i og utenfor jobb, utsettes vi for sterke påvirkninger og inntrykk, men også krav og forventninger de fleste ønsker å leve opp til. Private forhold kan spille inn på situasjonen på arbeidsplassen. Forhold i hjemmet, forpliktelser overfor barn og gamle foreldre, kan kreve tid og oppmerksomhet også i arbeidstiden, og i enkelte situasjoner i så stor grad at det kan gå ut over jobben. Dette kan forsterke stresset som oppleves på arbeidsplassen. (www.regjeringen.no)

Holmes og Rache (1967)utarbeidet en stresskala etter skaleringsmetoden. I prioritert rekkefølge var årsaker til stress: Ektefellens død, skilsmisse, seperasjon, fengselsopphold, dødsfall i den nærmeste familie, personlig sykdom, inngåelse av ekteskap, oppsigelse på jobben, ekteskapelig gjenforening, pensjonering, helseproblemer hos familiemedlemmer, graviditet, seksuelle problemer, nye familiemedlemmer, bedriftsvanskeligheter, endret privatøkonomi, en nær venns død, nytt arbeid innenfor et annet fag med mer.»

Det er som sagt mange årsaker, men skal vi sette dem inn i kategorier så snakker vi om jobb, hjem og tanker.

bottom of page