Årsaker til stress

Til daglig bruker vi ordet "stress" omtrent på samme måte som "mas" og "jag". De færreste har vondt av å ha litt mye å gjøre fra tid til annen, eller å bli stilt krav til. Når forventninger og krav er tilpasset den enkeltes muligheter, vil de fleste oppleve det som stimulerende å bli utfordret.


Her retter vi oppmerksomheten mot situasjoner som kan føre til stress, det vil si situasjoner hvor arbeidstakeren opplever at kravene som stilles er større enn mulighetene for å håndtere dem. Det kan være mange ulike forhold som påvirker arbeidstakeren, og som etter lengre tid kan medføre skadelig stress.

Tenk gjennom om dere har situasjoner hvor høyt tempo opptrer samtidig med:

  • stadige endringer i arbeidet som gjør jobben lite forutsigbar

  • at flere ulike oppgaver må håndteres på samme tid

  • konsentrasjonsarbeid som utføres i hektiske og støyende omgivelser

  • at arbeidstakere opplever at kompetansen ikke strekker til i forhold til oppgavene

  • forventninger om å være kontinuerlig tilgjengelig, også utenfor arbeidstiden


Noen jobber har høyere stressfaktor enn andre, og arbeidstakere er forskjellige. Noen mestrer stress bedre enn andre. Men stress må vi regne med. For å hindre at stress kan bli skadelig, kreves oppmerksomhet mot de årsakene på jobben som vi kan gjøre noe med.

Krysspress og private forhold
For mange har arbeidet tendenser til å være grenseløst. Det slutter ikke når arbeidstiden er over, men følger arbeidstakeren gjennom mobiltelefon, på e-post osv. inn i den fritiden hvor familie, venner og andre forpliktelser også krever oppmerksomhet. Å befinne seg midt i slike kryssende forventninger, kan oppleves som en stressende belastning.

I det moderne samfunnet, både i og utenfor jobb, utsettes vi for sterke påvirkninger og inntrykk, men også krav og forventninger de fleste ønsker å leve opp til. Private forhold kan spille inn på situasjonen på arbeidsplassen. Forhold i hjemmet, forpliktelser overfor barn og gamle foreldre, kan kreve tid og oppmerksomhet også i arbeidstiden, og i enkelte situasjoner i så stor grad at det kan gå ut over jobben. Dette kan forsterke stresset som oppleves på arbeidsplassen. (www.regjeringen.no)

Holmes og Rache (1967)utarbeidet en stresskala etter skaleringsmetoden. I prioritert rekkefølge var årsaker til stress: Ektefellens død, skilsmisse, seperasjon, fengselsopphold, dødsfall i den nærmeste familie, personlig sykdom, inngåelse av ekteskap, oppsigelse på jobben, ekteskapelig gjenforening, pensjonering, helseproblemer hos familiemedlemmer, graviditet, seksuelle problemer, nye familiemedlemmer, bedriftsvanskeligheter, endret privatøkonomi, en nær venns død, nytt arbeid innenfor et annet fag med mer.»

En undersøkelse i England fra 2018 viste følgende:

"I det siste året har 74 % av folk følt seg så stresset at de har blitt overveldet eller ute av stand til å takle.

30 % av de eldre rapporterte at de aldri følte seg overveldet eller ute av stand til å takle det siste året, sammenlignet med 7 % av unge voksne.

Atferdsmessige effekter 46 % rapporterte at de spiste for mye eller spiste usunt på grunn av stress. 29 % rapporterte at de begynte å drikke eller økte drikkingen, og 16 % rapporterte at de begynte å røyke eller økte røykingen.

Psykologiske effekter 51 % av voksne som følte seg stresset rapporterte at de følte seg deprimerte, og 61 % rapporterte at de følte seg engstelige. Av personene som sa at de hadde følt stress på et tidspunkt i livet, hadde 16 % selvskading, og 32 % sa at de hadde hatt selvmordstanker og -følelser. 37 % av voksne som rapporterte at de følte seg stresset, rapporterte at de følte seg ensomme som et resultat. Årsaker til stress 36 % av alle voksne som rapporterte stress i året før, nevnte enten sin egen eller en venns/slektnings langsiktige helsetilstand som en faktor.

Dette steg til 44 % av voksne over 55 år. Av de som rapporterte at de følte seg stresset det siste året, oppga 22 % gjeld som en stressfaktor. Av personer som rapporterte høye nivåer av stress, sa 12 % at følelsen av at de trengte å svare på meldinger umiddelbart var en stressfaktor. 49 % av 18-24-åringene som har opplevd høye nivåer av stress, følte at det å sammenligne seg selv med andre var en kilde til stress, noe som var høyere enn i noen av de eldre aldersgruppene. 36 % av kvinnene som følte høye stressnivåer relaterte dette til deres komfort med utseende og kroppsbilde, sammenlignet med 23 % av mennene. Boligbekymringer er en sentral kilde til stress for yngre mennesker (32 % av 18-24-åringer oppga det som en kilde til stress det siste året). Dette er mindre for eldre mennesker (22 % for 45-54-åringer og bare 7 % for over 55 år). Yngre mennesker har høyere stress knyttet til presset for å lykkes. 60 % av 18-24-åringene og 41 % av 25-34-åringene siterte dette, sammenlignet med 17 % av 45-54-åringene og 6 % av over 55 år).

Det er som sagt mange årsaker, men skal vi sette dem inn i kategorier så snakker vi om at hver gang det dukker opp en tanke, er det tilknyttet en følelse. Dette medfører en handling. Det er handlingene dine som har en kraft i seg selv. Du har alltid et valg. Dessverre velger vi ofte feil når vi har langsiktig negativ stress. Ta kontakt i dag, slik at du kan få bedre helse.